Cơ cấu tổ chức CT Dệt may Thành Công

0
1744
Cơ cấu tổ chức CT Dệt may Thành Công

Cơ cấu tổ chức của công ty được tổ chức theo cơ cấu trực tuyến chức năng, công tác quản lý được thực hiện nhanh chóng theo kiểu trực tuyến chức năng. Theo cơ cấu này, các phòng ban có vai trò tham mưu cho cấp trên để xây dựng kế hoạch và ra quyết định. Các quyết định được truyền đạt xuống dưới thông qua lãnh đạo trực tiếp của từng bộ phận. Cơ cấu tổ chức của công ty bao gồm:

Hội Đồng Quản Trị: là cơ quan quản lý tập thể của công ty, có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, chiến lược phát triển công ty, quyền lợi của công ty, trừ những vần đề thuộc quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

Ban kiểm soát: thực hiện giám sát các hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc theo pháp luật và điều lệ của công ty. Tổng Giám Đốc: là người có trách nhiệm quản lý và điều hành mọi hoặt động của công ty, và chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị về các hoạt động của công ty.

Phó Tổng Giám Đốc: quản lý, điều hành hoạt động của bộ phận, phòng ban mà mình phụ trách, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám Đốc. Ngành Sợi: sản xuất các loại sợi chủ yếu cung cấp cho công ty và một phần bàn ra nội địa và xuất khẩu. Ban vật tư hàng hóa (Ban VT-HH): kiểm tra, tham mưu đề xuất cho Tổng Giám Đốc các vấn đề có liên quan đến vật tư hàng hóa, cung ứng nguyên vật liệu.

Ban kế toán tài chính (Ban KT-TC): theo dõi tình hình thu chi và ghi chép đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ sách kế toán, lập báo cáo kế toán. Kế toán trưởng có trách nhiệm tham mưu cho Tổng Giám Đốc các chế độ chính sách của Nhà nước, tham gia phân tích tình hình tài chính của công ty để có phương hướng sử dụng vốn sao cho có hiệu quả

Ban xuất khẩu (Ban XK): phụ trách và tham mưu các vấn đề kinh doanh và tiêu thụ hàng vải và sản phẩm áo ra thị trường nước ngoài, thực hiện các hợp đồng xuất nhập khẩu, tổ chức nhập phụ liệu phục vụ sản xuất. Ban kinh doanh (Ban KD),Chi nhánh Hà Nội, Trung tâm kinh doanh sản phẩm may (TT KDSPM): phụ trách và tham mưu các vấn đề kinh doanh, tiêu thụ hàng vải và sản phẩm áo trong thị trường nội địa.