Cơ quan chuyên trách về CNTT và thương mại điện tử ở Việt Nam

0
2053
Cơ quan chuyên trách về CNTT và thương mại điện tử ở Việt Nam

Ban điều phối quốc gia mạng Internet ở Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 136/TTg ngày 5-3-1997 của Thủ tướng Chính phủ có các chức năng và nhiệm vụ: 1. Chỉ đạo sự hoạt động phối hợp giữa các Bộ, Ngành, địa phương trong việc xây dựng, quản lý, mở rộng mạng và dịch vụ Internet tại Việt Nam. 2. Chỉ đạo việc xây dựng và thẩm định các đề án và chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng, các giải pháp kỹ thuật, công nghệ bảo đảm an toàn, bí mật thông tin trao đổi trên mạng. 3. Chỉ đạo việc kiểm tra thực hiện các quy định của nhà nước về quản lý hoạt động của mạng Internet.

Việt Nam cũng đã sớm thành lập một số hình thức tổ chức chuyên trách về thương mại điện tử. Tháng 6-1998, Ban chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin thành lập Tổ công tác thương mại điện tử nằm trong Ban này. Tháng 12-1998, Bộ Thương mại thành lập Ban Thương mại điện tử trực thuộc Bộ trưởng để xúc tiến các công việc có liên quan trong phạm vi Bộ thương mại.

Trong năm 2000, thông qua Dự án Công nghệ thông tin Việt Nam – Canada, Chính phủ Canada đó giỳp đỡ Bộ Thương mại xây dựng Kế hoạch khung 5 năm chấp nhận và ứng dụng TMĐT ở Việt Nam.

Ngày 5-8-2002, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XI đó chớnh thức phờ chuẩn và cụng bố việc thành lập Bộ Bưu chính Viễn thông đầu tiên của Nhà nước Việt Nam. Đây có thể nói là một bước tiến mới không chỉ của ngành Bưu điện Việt Nam trong bối cảnh đứng trước ngưỡng cửa cạnh tranh mà cũn chấm dứt cảnh ”rắn khụng đầu” của lĩnh vực CNTT đồng thời đưa hai lĩnh vực ”then chốt” của nền kinh tế đất nước này hoà với xu hướng chung của thế giới đó là hội tụ để phát triển. Tuy không trực tiếp liên quan nhưng sự hình thành Bộ Bưu chính Viễn thụng có tác động hỗ trợ rất lớn đối với sự phát triển của TMĐT.

Tuy nhiên, qua 5 năm tính từ khi Việt Nam hòa mạng Internet, nhiều nội dung liên quan tới TMĐT chỉ thuộc sự quản lý của một số bộ phận chức năng của Bộ Thương mại. Việt Nam vẫn chưa hình thành một cơ quan chuyên trách mang tính liên ngành, đảm bảo năng lực chỉ đạo, định hướng, hỗ trợ sự phát triển TMĐT.